Your EPS account

Tap into all of our EPS partner resources: update your account details, log support requests, access API documentation and much more

Your email or password is incorrect. Please try again or reset your password.
If the issue persists please contact your EPS representative.

Forgot password?

Reset your password

Please enter your email address below. We will send password reset instructions to the email associated with your EPS account.

Thank you

An email has been sent to your account email address with further instructions on how to reset your password.

Back to sign in

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHOẢN THANH TOÁN MUỘN

Chỉ khi đại lý du lịch đã đăng ký sử dụng Chương trình ở Việt Nam ("Thành viên TAAP ","quý vị" hoặc "của quý vị") và trước tiên họ đã đọc các điều khoản và điều kiện này rồi sau đó chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó vô điều kiện bằng cách chọn lựa chọn thanh toán sau ở lần đầu tiên thực hiện đặt phòng, họ mới có thể sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn (theo định nghĩa bên dưới). Dịch vụ thanh toán muộn do EXPEDIA Inc., cung cấp. Chúng tôi là công ty ở Washington, có trụ sở tại 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, Mỹ ("Expedia" "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").  

Nếu quý vị không chấp nhận các điều khoản này, chúng tôi sẽ không cho phép quý vị sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn.  Expedia có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bằng cách cung cấp văn bản thông báo cho Thành viên TAAP. 

XÉT RẰNG 

(A) Expedia và Thành viên TAAP đã ký Thỏa thuận Liên kết Đại lý du lịch cho Việt Nam, theo đó Thành viên TAAP đồng ý tham gia vào chương trình liên kết đại lý du lịch của Expedia, đã được sửa đổi theo thời gian (“Thỏa thuận”).  

(B) Các Bên muốn sửa đổi Thỏa thuận để đưa vào một số quyền bổ sung nhất định trong khoảng thời gian đã nêu trong Mục 1.1 bên dưới để Thành viên TAAP có thể áp dụng khoản thanh toán muộn cho một số Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới ("Dịch vụ thanh toán muộn").  

(C) Xem xét việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của các Bên theo Thỏa thuận, các Bên theo đây đồng ý sửa đổi Thỏa thuận theo các điều khoản quy định dưới đây. Tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. 

(D) Tất cả các thuật ngữ viết hoa, nếu không được định nghĩa trong các điều khoản này, sẽ có nghĩa như được quy định trong Thỏa thuận.  

VÌ VẬY, HIỆN GIỜ các Bên đồng ý như sau: 

1. NGÀY CÓ HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN 

1.1. Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản") có hiệu lực kể từ ngày quý vị chấp nhận bằng cách chọn lựa chọn thanh toán sau ở lần đầu tiên thực hiện đặt phòng ("Ngày có hiệu lực") và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi và trừ khi bị chấm dứt theo các Điều khoản này, hoặc có hiệu lực trong thời gian Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực (nếu Thỏa thuận này hết hạn hoặc bị chấm dứt theo các điều khoản nêu trong Thỏa thuận).   

1.2. Các Điều khoản này là phần bổ sung và sẽ cấu thành một phần của Thỏa thuận, đồng thời chỉ sửa đổi Thỏa thuận trong phạm vi được nêu rõ trong các Điều khoản này. Các Bên công nhận và đồng ý rằng các Điều khoản này không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hay khả năng thi hành của Thỏa thuận và sẽ không cấu thành phần sửa đổi, thay đổi, cải biến hay từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận và tất cả các điều khoản đó đều duy trì hiệu lực đầy đủ. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận sẽ áp dụng cho các Điều khoản này và trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận và các Điều khoản này, thì các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.   

1.3. Thành viên TAAP phải chuyển khoản thanh toán cho một Giao dịch đủ điều kiện (theo định nghĩa bên dưới) đến cho Expedia 7 ngày trước Ngày đến hạn thanh toán của Khách hàng ("Ngày thanh toán của đơn vị liên kết").  Sau khi Expedia nhận được khoản thanh toán đó, cần thanh toán Hoa hồng trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc tháng dương lịch mà Đặt phòng trở thành Đặt phòng đã sử dụng. 

1.4. Thành viên TAAP phải luôn chịu trách nhiệm và giám sát hợp lý bất kỳ và tất cả hoạt động sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn của nhân viên và những người dùng phụ được phê duyệt. Thành viên TAAP phải giám sát việc sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn của nhân viên và người dùng phụ của họ, đồng thời thông báo ngay cho Expedia về mọi hành vi mà họ nghi ngờ là sử dụng sai mục đích. 

1.5. Thành viên TAAP, nhân viên và người dùng phụ của họ phải luôn bảo mật các Điều khoản này. 

2. CÁC GIAO DỊCH CÓ THỂ ÁP DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN MUỘN 

2.1. Dịch vụ thanh toán muộn chỉ áp dụng với các Đặt phòng đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

2.1.1. Nơi lưu trú áp dụng Đặt chỗ E-Collect (còn được gọi là Sản phẩm du lịch Expedia Collect hoặc Khách sạn có giá đặc biệt của Expedia hoặc ESR hay Thanh toán trước) và có thể hoàn tiền; và 

2.1.2. Đặt phòng có ngày khởi hành trong khoảng từ 14 đến 280 ngày kể từ ngày thực hiện Đặt phòng hoặc khoảng thời gian khác mà chúng tôi gửi quy định cho quý vị tùy từng thời điểm qua email.  

(mỗi tiêu chí trên được gọi là một “Giao dịch đủ điều kiện”). 

2.2. Cố ý để trống. 

2.3. Expedia bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, để: 

2.3.1. thực hiện hoặc yêu cầu bên thứ ba thay mặt Expedia thực hiện đánh giá tài chính (bao gồm cả kiểm tra tín dụng) và quý vị sẽ cung cấp dữ liệu cũng như hỗ trợ hợp lý để chúng tôi hoặc bên thứ ba đó có thể thực hiện hoạt động đánh giá tài chính; 

2.3.2. sửa đổi Giới hạn tài chính (theo định nghĩa bên dưới);  

2.3.3. kiểm tra việc quý vị tuân thủ các Điều khoản này, bao gồm yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng rằng các thông tin khách hàng hợp lệ đều được cung cấp chính xác, theo Mục 3.1 của các Điều khoản này;   

2.3.4. sửa đổi các yêu cầu về ngày khởi hành/thời hạn cho phép đặt phòng đã nêu tại điều 2.1.2 ở trên; và/hoặc  

2.3.5. đưa ra các yêu cầu khác để làm điều kiện sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn. 

2.4. Quý vị chỉ có thể sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn với điều kiện là tại bất kỳ thời điểm nào, tổng giá trị đặt phòng (GBV) trong tổng số dư chưa thanh toán của tất cả các Giao dịch đủ điều kiện không vượt quá giới hạn tài chính mà chúng tôi đã thông báo riêng cho quý vị qua email hoặc bằng hình thức khác trong hệ thống Expedia ("Giới hạn tài chính"). Trong trường hợp quý vị đạt đến và/hoặc vượt quá Giới hạn tài chính, chúng tôi sẽ tạm dừng quyền sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn của quý vị.   

3. LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG 

3.1. Quý vị phải hoàn thành chính xác và đầy đủ tất cả các mục có liên quan của Trang web TAAP khi thực hiện Giao dịch đủ điều kiện, bao gồm cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại của Khách hàng và chi tiết thẻ tín dụng để thanh toán số dư. Chúng tôi có quyền tạm dừng khả năng sử dụng Dịch vụ thanh toán muộn của quý vị nếu quý vị không tuân thủ Mục này.  

3.2. Quý vị công nhận rằng chúng tôi có thể liên hệ với Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, mà theo quyết định riêng của chúng tôi thì đó là những trường hợp rất quan trọng đối với việc thực hiện đặt phòng, ví dụ như trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, không có khả năng thu hồi Số dư hoặc khi quý vị mất khả năng thanh toán.  Chúng tôi sẽ không liên hệ với Khách hàng vì mục đích tiếp thị. 

3.3. Quý vị đồng ý rằng trong trường hợp quý vị mất khả năng thanh toán, chúng tôi có thể (theo toàn quyền quyết định của chúng tôi) lựa chọn hoàn tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng của khách hàng ngay cả khi thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng của công ty. 

4. THANH TOÁN  

4.1. Quý vị có thể thanh toán Số dư bằng thẻ tín dụng của Khách hàng hoặc bằng thẻ tín dụng của Thành viên TAAP. Tại thời điểm đặt phòng, quý vị phải nêu rõ rằng quý vị sẽ sử dụng thẻ tín dụng của Khách hàng hay thẻ tín dụng của Thành viên TAAP bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng. Việc xác thực sẽ diễn ra tại thời điểm đặt phòng, bất kể quý vị sử dụng thẻ tín dụng của Khách hàng hay thẻ tín dụng của Thành viên TAAP. Chúng tôi sẽ lưu trữ bảo mật chi tiết thẻ tín dụng trên Trang web TAAP và sẽ tiến hành trừ tiền trong thẻ tín dụng vào Ngày đến hạn thanh toán.  

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của Khách hàng 

4.2. Thành viên TAAP phải: (i) nhập chi tiết thẻ tín dụng của Khách hàng vào Trang web TAAP tại thời điểm đặt phòng để đảm bảo rằng Khách hàng có thẻ tín dụng hợp lệ để có thể thanh toán chi phí Đặt phòng vào ngày đến hạn toàn bộ khoản thanh toán (tức là ngày mà giao dịch Đặt phòng chuyển sang trạng thái không hoàn tiền) ("Ngày đến hạn thanh toán"); (ii) đảm bảo rằng thẻ tín dụng của Khách hàng vẫn có trạng thái hợp lệ sau Ngày đến hạn thanh toán để đảm bảo thanh toán Số dư kịp thời (theo định nghĩa bên dưới) hoặc, trong trường hợp thẻ tín dụng của Khách hàng hết hạn giữa khoảng thời gian từ Ngày đặt phòng và Ngày đến hạn thanh toán, cần cung cấp hoặc đảm bảo rằng Khách hàng cung cấp thẻ tín dụng mới để đảm bảo thanh toán kịp thời Số dư; (iii) cung cấp văn bản cho Khách hàng về Ngày đến hạn thanh toán và gửi ít nhất một văn bản nhắc nhở muộn nhất là 7 ngày trước Ngày đến hạn thanh toán. 

4.3. Việc thanh toán toàn bộ số tiền của Giao dịch đủ điều kiện ("Số dư") của Khách hàng phải do Thành viên TAAP thực hiện nếu họ chịu trách nhiệm thu thập chi tiết thẻ tín dụng của Khách hàng khi Đặt phòng và do Khách hàng thực hiện nếu họ thanh toán toàn bộ Số dư, chậm nhất trước Ngày đến hạn thanh toán.  

4.4. Thành viên TAAP phải thông báo cho Khách hàng rằng Expedia sẽ lưu giữ bảo mật chi tiết thẻ tín dụng của họ cho đến khi thanh toán Số dư.  

4.5. Thành viên TAAP không được thu Số dư từ Khách hàng (thay mặt Expedia) trước Ngày thanh toán của đơn vị liên kết, đồng thời không được thu bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào tại bất kỳ thời điểm nào. 

4.6. Nếu, trước Ngày đến hạn thanh toán, quý vị không cung cấp (hoặc không đảm bảo rằng Khách hàng cung cấp) thẻ tín dụng cập nhật của Khách hàng trong trường hợp thẻ tín dụng được dùng để Đặt phòng đã hết hạn, thì chúng tôi sẽ coi giao dịch Đặt phòng đó là Đặt phòng bị hủy theo định nghĩa trong điều 5.3 bên dưới.   

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của Thành viên TAAP 

4.7. Nếu thực hiện khoản thanh toán bằng Thẻ tín dụng của Thành viên TAAP, thì Thành viên TAAP phải nhập chi tiết thẻ tín dụng của công ty vào Trang web TAAP tại thời điểm đặt phòng. Thẻ tín dụng đó phải còn hiệu lực và có trạng thái còn hiệu lực sau Ngày đến hạn thanh toán để đảm bảo thanh toán Số dư kịp thời. Nếu thẻ tín dụng của Thành viên TAAP hết hạn trong khoảng thời gian giữa ngày thực hiện Đặt phòng và Ngày đến hạn thanh toán, thì quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thẻ tín dụng của Thành viên TAAP thay thế để chúng tôi có thể thu hồi Số dư. Nếu quý vị không làm như vậy, thì quý vị công nhận rằng chúng tôi có thể hủy giao dịch Đặt phòng và coi Đặt phòng đó là Đặt phòng bị hủy theo định nghĩa trong điều 5.3 bên dưới. 

4.8. Thành viên TAAP phải thực hiện thanh toán Số dư cho Expedia, muộn nhất là trước Ngày đến hạn thanh toán. 

4.9. Thành viên TAAP không được phép thu bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào từ Khách hàng. 

5. HUỶ ĐẶT PHÒNG  

5.1. Quý vị không được thực hiện hoặc cho phép Đặt phòng nếu việc đó không nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của Khách hàng. Quý vị cũng công nhận rằng mọi giao dịch Đặt phòng đều được thực hiện giữa Khách hàng và Nhà cung cấp, đồng thời quý vị không thể hủy hay sửa đổi Đặt phòng mà không có sự đồng ý của Khách hàng liên quan.  

5.2. Nếu Đặt phòng bị hủy trước Ngày đến hạn thanh toán, Thành viên TAAP sẽ không được trả Hoa hồng. 

5.3. Nếu Expedia không thể thu số dư vào Ngày thanh toán của đơn vị liên kết, Expedia sẽ liên hệ thêm hai lần nữa để thu số dư. Trong trường hợp không thể thu hồi Số dư vào lần liên hệ thứ ba, Expedia sẽ hủy Đặt phòng và thông báo cho Thành viên TAAP và/hoặc Khách hàng về việc hủy đó ("Đặt phòng bị hủy"). Theo Thỏa thuận này, một giao dịch Đặt phòng bị hủy sẽ cấu thành yêu cầu Đặt phòng không hợp lệ / Đặt phòng vô hiệu. 

5.4. Nếu có một Đặt phòng bị hủy, Thành viên TAAP phải thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đặt lại cho Khách hàng trước Ngày đến hạn thanh toán, trừ khi Khách hàng xác nhận rõ ràng rằng họ không yêu cầu một Đặt phòng mới. Nếu chi phí đặt lại tăng cao hơn chi phí đặt phòng ban đầu, Thành viên TAAP phải chịu trách nhiệm chi trả mọi khoản tiền gia tăng đó. Thành viên TAAP phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng liên quan đến Đặt phòng bị hủy đó. 

5.5. Nếu tiến hành đặt lại do Đặt phòng bị hủy, Thành viên TAAP phải đặt một phòng giống hệt hoặc tốt hơn phòng ban đầu trong cùng một khách sạn trên Trang web. Nếu Thành viên TAAP không thể tìm thấy phòng giống hệt hoặc tốt hơn trong cùng một khách sạn trên Trang web, Thành viên TAAP phải: (i) thông báo ngay cho Expedia về điều này qua email. Họ phải gửi email tới quản lý tài khoản của Thành viên TAAP và bao gồm từ "URGENT" (KHẨN) trong tiêu đề email; và (ii) đặt một phòng tốt hơn trong một khách sạn khác có cùng xếp hạng sao hoặc có xếp hạng sao cao hơn, phải nằm ở vị trí gần nhất có thể với khách sạn đã đặt trong giao dịch Đặt phòng ban đầu, trừ khi Expedia có hướng dẫn thực hiện khác. Thành viên TAAP phải thông báo ngay cho Khách hàng về mọi thay đổi đối với đặt phòng của họ do Đặt phòng bị hủy. 

5.6. Expedia sẽ không chịu trách nhiệm đối với các Đặt phòng bị hủy. Thành viên TAAP phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc hành động mà Khách hàng đưa ra trong những trường hợp trên ("Khiếu nại") và sẽ bồi thường cho Expedia theo quy định tại Mục 7 của các Điều khoản này. 

5.7. Khi có khiếu nại đối với Expedia và/hoặc Thành viên TAAP, nguyên nhân là do Thành viên TAAP không thanh toán số dư vào Ngày thanh toán của đơn vị liên kết hoặc Khách hàng không thanh toán số dư vào Ngày đến hạn thanh toán, thì: (i) khi Khách hàng gửi Đơn khiếu nại tới Thành viên TAAP, Thành viên TAAP phải thông báo ngay cho Expedia về Đơn khiếu nại này cùng với mọi thông tin liên lạc tiếp theo họ nhận được từ Khách hàng; (ii) Expedia có toàn quyền bào chữa, cố gắng giải quyết hoặc dàn xếp Khiếu nại đó; (iii) khi Expedia nỗ lực bào chữa, giải quyết hoặc dàn xếp Khiếu nại, Thành viên TAAP phải cung cấp cho Expedia tất cả thông tin và hỗ trợ hợp lý theo yêu cầu của Expedia để thực hiện giải pháp hoặc dàn xếp, Thành viên TAAP phải chịu mọi phí tổn khi thực hiện điều này; (iv) Thành viên TAAP không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Khiếu nại, trừ khi Expedia có văn bản yêu cầu Thành viên TAAP làm như vậy hoặc khi Thành viên TAAP bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ luật pháp hoặc lệnh của tòa án, ngoại trừ trường hợp nếu Thành viên TAAP nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào khác từ Khách hàng, Thành viên TAAP phải tư vấn cho Khách hàng liên hệ trực tiếp với Expedia và cung cấp các thông tin liên lạc có liên quan, đồng thời phải tiếp tục xử lý tất cả các hoạt động giao tiếp với Khách hàng một cách chuyên nghiệp; và (v) nếu Expedia đạt được giải pháp hoặc thỏa thuận với Khách hàng về cách xử lý Khiếu nại, thì Thành viên TAAP phải hợp tác đầy đủ với Expedia trong việc hoàn tất phương án dàn xếp đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc thực thi mọi tài liệu mà Expedia cho là cần thiết nhằm phục vụ mục đích đó. 

5.8. Trong trường hợp Khiếu nại chỉ nhắm đến Thành viên TAAP (tức là không phải cả Expedia và Thành viên TAAP), thì Thành viên TAAP sẽ tự chịu trách nhiệm bào chữa, giải quyết và dàn xếp Khiếu nại đó, đồng thời phải chịu mọi phí tổn liên quan, nhưng sẽ cần thông báo cho Expedia về sự tồn tại và kết quả của Khiếu nại đó. 

5.9. Thành viên TAAP sẽ không phải trả Hoa hồng liên quan đến mọi giao dịch Đặt phòng bị hủy. 

6. CHẤM DỨT VÀ TẠM DỪNG 

6.1. Các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt nếu Thỏa thuận chấm dứt.   

6.2. Expedia có toàn quyền chấm dứt các Điều khoản này hoặc tạm dừng Dịch vụ thanh toán muộn ngay lập tức vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo qua email. 

6.3. Nếu một trong hai bên chấm dứt các Điều khoản này, Thành viên TAAP sẽ ngay lập tức bị chặn thực hiện tất cả các Giao dịch đủ điều kiện khác. Việc chấm dứt không ảnh hưởng đến bất kỳ Giao dịch đủ điều kiện nào đã được đặt nhưng chưa được sử dụng.  

6.4. Các quyền và biện pháp khắc phục có trong Mục 6 này không phải là quyền và biện pháp khắc phục áp dụng riêng và là phần bổ sung cho bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác do luật pháp, Thỏa thuận và các Điều khoản này quy định. 

7. BỒI THƯỜNG 

Thành viên TAAP phải bồi thường và luôn đảm bảo cho Expedia, các Thành viên của Expedia Group cùng các công ty có liên quan của Expedia cũng như tất cả giám đốc, cán bộ, nhân viên, người được cấp phép, đại lý và nhà thầu độc lập tương ứng (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) khỏi mọi tổn hại phát sinh từ và liên quan đến tất cả các chi phí, thiệt hại và phí tổn mà bất kỳ Bên được bồi thường nào phải gánh chịu một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí thuê chuyên viên tư vấn luật (trên cơ sở luật sư–thân chủ) và các chuyên gia khác, xuất phát từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm nào đối với các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi Khiếu nại được thực hiện nhắm vào Expedia.   

8. KIỂM TRA 

8.1. Expedia có quyền kiểm tra việc quý vị thực hiện theo Thỏa thuận và các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi: 

8.1.1. chúng tôi muốn kiểm tra việc quý vị tuân thủ các nghĩa vụ trong Thỏa thuận và các Điều khoản này; hoặc 

8.1.2. chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ về một hành động vi phạm nghiêm trọng đối với Thỏa thuận hoặc các Điều khoản này. 

8.2. Quý vị cũng sẽ, dựa trên văn bản chấp thuận rõ ràng của chúng tôi, cho phép người quản lý thực hiện kiểm tra quý vị về những việc liên quan đến việc thực hiện của quý vị theo Thỏa thuận này hoặc mức độ tuân thủ của quý vị hoặc của chúng tôi đối với luật áp dụng hoặc bất kỳ nguyên tắc nào khác do người quản lý đảm trách đưa ra.  

8.3. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý vị trước khi tiến hành kiểm tra. 

8.4. Trong thời gian tiến hành kiểm tra theo Mục 8 này, quý vị phải cho phép hoặc đảm bảo rằng chúng tôi và/hoặc mọi người quản lý đảm trách được phép tiếp cận cơ sở, cơ sở vật chất, nhân viên, sổ sách, tài khoản và bất kỳ thông tin nào khác của quý vị, nhà thầu phụ và đại lý của quý vị mà chúng tôi và/hoặc mọi người quản lý đảm trách có thể yêu cầu để phục vụ cho mục đích kiểm tra. 

8.5. Không ảnh hưởng đến quyền kiểm tra hoạt động của quý vị theo Mục 8 này, quý vị phải nhanh chóng cung cấp cho chúng tôi và/hoặc tất cả các đơn vị quản lý đảm trách bản sao của các hồ sơ, sổ sách, tài khoản, Biểu mẫu đặt phòng và thông tin theo yêu cầu của chúng tôi hoặc đơn vị quản lý đảm trách để thực hiện cuộc kiểm tra được quy định tại Mục 8 này. 

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN 

Luật điều chỉnh và quyền tài phán của Thỏa thuận sẽ được áp dụng cho các Điều khoản này.