Your EPS account

Tap into all of our EPS partner resources: update your account details, log support requests, access API documentation and much more

Your email or password is incorrect. Please try again or reset your password.
If the issue persists please contact your EPS representative.

Forgot password?

Reset your password

Please enter your email address below. We will send password reset instructions to the email associated with your EPS account.

Thank you

An email has been sent to your account email address with further instructions on how to reset your password.

Back to sign in

MAKSUJEN LYKKÄYSEHDOT

Maksulykkäysmahdollisuutta (joka on määritelty alla) saavat käyttää vain matkatoimistot, jotka ovat rekisteröityneet Ohjelmaan Suomessa (jäljempänä ”TAAP:n jäsen”, ”jäsen” tai ”se”) ja jotka ovat ensin lukeneet nämä ehdot ja hyväksyneet ne varauksitta valitsemalla Maksa myöhemmin -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa varauksen yhteydessä. Maksulykkäysmahdollisuuden tarjoaa Washingtonissa toimiva EXPEDIA Inc., jonka osoite on 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, Yhdysvallat (”Expedia” tai ”me”).

Jos TAAP:n jäsen ei hyväksy näitä ehtoja, se ei saa käyttää maksulykkäysmahdollisuutta. Expedia pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti TAAP:n jäsenelle.

SOPIMUKSEN OSAPUOLET KATSOVAT SEURAAVAA:

(A) Expedia ja TAAP:n jäsen ovat solmineet Suomea koskevan Matkatoimistojen yhteistyösopimuksen, jossa TAAP:n jäsen on suostunut osallistumaan Expedian matkatoimistojen yhteistyöohjelmaan, jota voidaan toisinaan muuttaa (”Sopimus”).

(B) Osapuolet haluavat muuttaa Sopimusta sisällyttämällä siihen TAAP:n jäsenelle tiettyjä lisäoikeuksia joidenkin asiakkaiden maksujen lykkäämiseen kohdassa 1.1 määritellyllä ajanjaksolla ja jäljempänä eriteltyjen ehtojen mukaisesti (”Maksulykkäysmahdollisuus”).

(C) Kumpikin osapuoli noudattaa Sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan, ja ne sopivat näin ollen muuttavansa Sopimusta jäljempänä kuvatuin ehdoin. Sopimuksen kaikki muut ehdot pysyvät edelleen täysin voimassa.

(D) Sellaisilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole erikseen määritelty näissä ehdoissa, on Sopimuksessa ilmoitetut merkitykset.

Nyt osapuolet sopivat seuraavaa:

1. VOIMAANTULOPÄIVÄ JA EHDOT

1.1 Nämä ehdot (”Ehdot”) ovat voimassa niiden hyväksymispäivästä alkaen. Hyväksyminen katsotaan tapahtuneeksi, kun Maksa myöhemmin -vaihtoehto on valittu ensimmäistä kertaa varauksen yhteydessä (”Voimaantulopäivä”). Ehdot pysyvät voimassa, jollei niiden voimassaoloa lakkauteta niissä mainitulla tavalla, tai niin kauan kuin Sopimus on voimassa (päättymiseensä tai ehtojen mukaiseen irtisanomiseensa asti).

1.2 Nämä Ehdot täydentävät Sopimusta ja otetaan sen osaksi, ja niillä muutetaan Sopimusta vain niissä mainitulla tavalla. Osapuolet hyväksyvät sen, että nämä Ehdot eivät vaikuta Sopimuksen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, eikä niiden voida tulkita muuttavan tai mitätöivän mitään muita Sopimuksen ehtoja, vaan kaikki muut ehdot pysyvät kaikilta osin voimassa. Kaikki Sopimuksen ehdot koskevat myös näitä Ehtoja, ja jos edellisten välillä esiintyy ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia, nämä Ehdot katsotaan ensisijaisiksi.

1.3 TAAP:n jäsenen on suoritettava Expedialle Ehdot täyttävän tapahtuman maksu (joka on määritelty jäljempänä) 7 päivää ennen asiakkaan maksaman maksun Eräpäivää (”Yhteistyökumppanin maksupäivä”). Kun Expedia saa kyseisen maksun, provisio maksetaan 30 päivän kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana Varauksesta tuli Käytetty varaus.

1.4 TAAP:n jäsen vastaa itse työntekijöidensä ja hyväksyttyjen alikäyttäjiensä harjoittamasta Maksulykkäysmahdollisuuden käytöstä ja valvoo sitä asianmukaisesti. TAAP:n jäsenen on valvottava työntekijöidensä ja alikäyttäjiensä harjoittamaa Maksulykkäysmahdollisuuden käyttöä ja ilmoitettava Expedialle välittömästi kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä.

1.5 TAAP:n jäsenen ja sen työntekijöiden ja alikäyttäjien on pidettävä nämä Ehdot täysin luottamuksellisina.

2. MAKSULYKKÄYKSIIN SOVELTUVAT TAPAHTUMAT

2.1. Maksulykkäysmahdollisuus on käytettävissä vain kaikki seuraavat ehdot täyttäville varauksille:

2.1.1. Majoituspaikkaan on tehty hyvitettävissä oleva Expedia Collect -varaus (josta käytetään myös nimityksiä Expedia Collect -matkatuote, Expedian erikoishintainen hotellihuone eli ESR ja Pre-Pay).

2.1.2. Varauksen lähtöpäivä on 14–280 päivän sisällä varauspäivästä tai siihen sovelletaan jotakin muuta, Expedian sähköpostitse ilmoittamaa ajanjaksoa.

(Tällaisista varauksista käytetään yhteisnimitystä ”Ehdot täyttävä tapahtuma”).

2.2. Tämä kohta on jätetty tyhjäksi tarkoituksella.

2.3. Expedia pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa

2.3.1. suorittaa tai pyytää ulkopuolisia tahoja suorittamaan puolestaan taloudellisia tarkastuksia (myös luottokelpoisuustarkastuksia), ja TAAP:n jäsen avustaa Expediaa tai sen puolesta toimivaa ulkopuolista tahoa tarkastusten suorittamisessa kohtuullisissa määrin

2.3.2. muuttaa rahoituskattoa (jäljempänä määritellyllä tavalla)

2.3.3. tarkastaa, että TAAP:n jäsen noudattaa näitä ehtoja, esimerkiksi pyytämällä todisteet siitä, että voimassa olevat asiakastiedot on annettu oikein näiden Ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti

2.3.4. muuttaa edellä kohdassa 2.1.2 annettuja lähtöpäivä- ja varausaikavaatimuksia

2.3.5. asettaa muita vaatimuksia Maksulykkäysmahdollisuuden käytölle.

2.4. TAAP:n jäsen saa käyttää Maksulykkäysmahdollisuutta vain, jos kaikkien Ehdot täyttävien tapahtumien maksamattomien saldojen bruttoarvo ei ylitä erikseen sähköpostitse tai muuten Expedia-järjestelmän kautta ilmoittamaamme rahoituksen ylärajaa (”Rahoituskatto”). Jos Rahoituskatto saavutetaan ja/tai ylittyy, TAAP:n jäsenen oikeus käyttää Maksulykkäysmahdollisuutta keskeytetään.

3. ASIAKASVIESTINTÄ

3.1. TAAP:n jäsenen on täytettävä tarkasti kaikki TAAP-sivuston asiaankuuluvat osiot Ehdot täyttävän varaustapahtuman yhteydessä. Jäsenen on esimerkiksi annettava asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä luottokorttitiedot maksujen maksamista varten. Pidätämme itsellämme oikeuden keskeyttää TAAP:n jäsenen oikeuden käyttää Maksulykkäysmahdollisuutta, jos jäsen ei noudata tämän kohdan ehtoja.

3.2. TAAP:n jäsen hyväksyy sen, että voimme oman harkintamme mukaisesti ottaa yhteyttä asiakkaisiin tilanteissa, joissa katsomme tämän olevan välttämätöntä varauksen toteuttamisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi kriisitilanteet, maksujen veloittamisen estyminen tai TAAP:n jäsenen maksukyvyttömyys. Emme ota yhteyttä asiakkaisiin markkinointitarkoituksissa.

3.3. TAAP:n jäsen hyväksyy sen, että jos siitä tulee maksukyvytön, Expedia voi (täysin oman harkintansa mukaisesti) halutessaan maksaa hyvityksen suoraan asiakkaan luottokortille, vaikka maksu olisi suoritettu yritysluottokortilla.

4 MAKSU

4.1 Maksut voidaan suorittaa joko asiakkaan omalla tai TAAP:n jäsenen luottokortilla. TAAP:n jäsenen on ilmoitettava varausta tehdessään asianmukaisella valintaruudulla, käytetäänkö maksamiseen asiakkaan vai TAAP:n jäsenen luottokorttia. Maksuvaltuutus tapahtuu varaushetkellä riippumatta siitä, käytetäänkö asiakkaan vai TAAP:n jäsenen luottokorttia. Luottokorttitiedot tallennetaan turvallisesti TAAP-sivustolle ja maksu veloitetaan Eräpäivään mennessä.

Maksaminen asiakkaan luottokortilla

4.2 TAAP:n jäsenen on (i) annettava asiakkaan luottokorttitiedot TAAP-sivustolle Varauksen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että asiakkaalla on voimassa oleva luottokortti Varauksen maksamiseksi loppusumman Eräpäivänä (eli päivänä, josta alkaen Varausta ei enää hyvitetä; ”Eräpäivä”), (ii) varmistettava, että asiakkaan luottokortti on voimassa Eräpäivän jälkeen, jotta maksun maksaminen ajallaan voidaan varmistaa (jäljempänä määritellyllä tavalla), tai jos asiakkaan luottokortti vanhenee Varauspäivän ja Eräpäivän välillä, varmistettava, että asiakas toimittaa voimassa olevan luottokortin tiedot maksun maksamiseksi ajallaan, (iii) ilmoitettava asiakkaalle Eräpäivä kirjallisesti ja lähetettävä vähintään yksi kirjallinen muistutus vähintään 7 päivää ennen Eräpäivää.

4.3 Asiakkaan on suoritettava Ehdot täyttävän tapahtuman maksu (”Maksu”) siten, että TAAP:n jäsen saa asiakkaan luottokorttitiedot Varauksen yhteydessä, ja asiakkaan on suoritettava maksu kokonaisuudessaan viimeistään Eräpäivänä.

4.4 TAAP:n jäsen ilmoittaa asiakkaille, että Expedia säilyttää heidän luottokorttitietonsa turvallisesti maksun maksamiseen asti.

4.5 TAAP:n jäsen ei saa veloittaa maksua asiakkaalta (Expedian puolesta) ennen Yhteistyökumppanin maksupäivää eikä periä takuumaksuja missään olosuhteissa.

4.6 Jos Varaukseen käytetyn asiakkaan luottokortin voimassaolo päättyy eikä TAAP:n jäsen toimita (tai varmista, että asiakas toimittaa) voimassa olevan luottokortin tietoja ennen Eräpäivää, kyseinen Varaus katsotaan peruutetuksi jäljempänä olevan kohdan 5.3 mukaisesti.

Maksaminen TAAP:n jäsenen luottokortilla

4.7 Jos maksu suoritetaan TAAP:n jäsenen luottokortilla, TAAP:n jäsenen on annettava oman yritysluottokorttinsa tiedot TAAP-sivustolle varauksen yhteydessä. Luottokortin on oltava voimassa ja voimassaoloajan on jatkuttava myös Eräpäivän jälkeen, jotta maksun maksaminen ajallaan voidaan varmistaa. Jos TAAP:n jäsenen luottokortin voimassaolo lakkaa Varauspäivän ja Eräpäivän välillä, jäsenen on toimitettava meille vaihtoehtoisen TAAP:n jäsenen luottokortin tiedot, jotta voimme veloittaa maksun. Jos jäsen ei toimi näin, se hyväksyy, että voimme peruuttaa Varauksen, ja että tällöin Varaus katsotaan peruutetuksi jäljempänä olevan kohdan 5.3 mukaisesti.

4.8 TAAP:n jäsenen on suoritettava maksu Expedialle viimeistään Eräpäivänä.

4.9 TAAP:n jäsen ei saa veloittaa asiakkaalta takuumaksuja.

5 PERUUTUS

5.1 TAAP:n jäsen ei saa tehdä eikä sallia Varauksia muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä. Lisäksi TAAP:n jäsen hyväksyy sen, että kaikki Varaukset ovat asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä, eikä jäsen saa peruuttaa tai muuttaa niitä ilman Varausta pyytäneen asiakkaan suostumusta.

5.2 Jos Varaus peruutetaan ennen Eräpäivää, TAAP:n jäsenelle ei makseta provisiota.

5.3 Jos Expedia ei pysty veloittamaan maksua Yhteistyökumppanin maksupäivänä, Expedia yrittää veloittaa maksun vielä kaksi kertaa. Kolmannen epäonnistuneen veloitusyrityksen jälkeen Expedia peruuttaa Varauksen ja ilmoittaa tästä TAAP:n jäsenelle ja/tai asiakkaalle (”Peruutettu varaus”). Kyseinen varaus katsotaan Sopimuksen mukaisesti virheelliseksi tai mitätöidyksi.

5.4 Jos varaus peruutetaan eikä asiakas erikseen vahvista, ettei se tarvitse uutta varausta, TAAP:n jäsenen on pyrittävä kohtuullisin keinoin tekemään Varaus uudelleen ennen Eräpäivää. Jos uuden varauksen hinta on korkeampi kuin alkuperäisen, TAAP:n jäsen maksaa erotuksen itse. TAAP:n jäsen on yksin vastuussa asiakkaalle Peruutetuista varauksista.

5.5 Jos TAAP:n jäsen tekee uuden varauksen Peruutetun varauksen tilalle, siihen on sisällyttävä joko samanlainen tai parempi huone, joka on varattava sivustolta samasta hotellista. Jos TAAP:n jäsen ei löydä sivustolta samanlaista tai parempaa huonetta samasta hotellista, sen on: (i) Ilmoitettava tästä välittömästi Expedialle sähköpostitse. Sähköposti on lähetettävä TAAP:n jäsenen Account Managerille ja sen otsikossa on mainittava sana ”KIIREELLINEN”. (ii) Varattava parempi huone saman tai korkeamman tähtiluokituksen hotellista mahdollisimman läheltä alkuperäiseen Varaukseen kuulunutta hotellia, jollei Expedia toisin ilmoita. TAAP:n jäsenen on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä kaikista Peruutetun varauksen aiheuttamista muutoksista.

5.6 Expedia ei vastaa Peruutetuista varauksista. TAAP:n jäsen vastaa itse kaikista asiakkaan tällaisissa olosuhteissa tekemien valitusten, vaatimusten tai toimenpiteiden (”Valitus”) aiheuttamista kustannuksista ja on korvausvelvollinen Expedialle näiden ehtojen kohdan 7 mukaisesti.

5.7 Jos Expediasta ja/tai TAAP:n jäsenestä tehdään Valitus siksi, että TAAP:n jäsen ei ole suorittanut maksua Yhteistyökumppanin maksupäivään mennessä, tai siksi, että asiakas ei ole suorittanut maksua Eräpäivään mennessä: (i) Jos asiakas tekee Valituksen TAAP:n jäsenelle, TAAP:n jäsenen on ilmoitettava siitä sekä kaikista asiakkaalta myöhemmin saapuvista yhteydenotoista Expedialle välittömästi. (ii) Expedialla on yksinoikeus puolustautua valitukselta tai pyrkiä ratkaisemaan tai ratkaista Valitus. (iii) Expedian puolustautuessa, pyrkiessä ratkaisemaan Valituksen tai ratkaistessa Valituksen TAAP:n jäsenen on omalla kustannuksellaan toimitettava Expedialle kaikki Expedian kohtuudella pyytämät tiedot ja avustettava Expediaa ratkaisun tai sovinnon saavuttamisessa. (iv) TAAP:n jäsen ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Valituksen suhteen, jollei Expedia pyydä tätä jäseneltä kirjallisesti tai jollei laki tai oikeuden määräys velvoita TAAP:n jäsentä toimimaan näin. Jos jäsen kuitenkin saa asiakkaalta vielä muita yhteydenottoja, jäsenen on neuvottava asiakasta ottamaan yhteyttä suoraan Expediaan ja annettava tälle tarvittavat yhteystiedot. Samalla jäsen sitoutuu kohtelemaan asiakasta ammattimaisesti kaikessa viestinnässä. (v) Jos Expedia ratkaisee Valituksen tai pääsee siitä sovintoon asiakkaan kanssa, jäsenen on tehtävä yhteistyötä Expedian kanssa ratkaisun täytäntöönpanossa, esimerkiksi – mutta tähän kuitenkaan rajoittumatta – toimittamalla kaikki Expedian kohtuudella tarpeellisiksi katsomat asiakirjat tätä tarkoitusta varten.

5.8 Jos Valitus koskee vain TAAP:n jäsentä (eikä siis sekä Expediaa että TAAP:n jäsentä), jäsen on yksin vastuussa omasta puolustautumisestaan ja Valituksen ratkaisemisesta omalla kustannuksellaan, mutta jäsenen on kuitenkin ilmoitettava Expedialle Valituksesta ja sen lopputuloksesta.

5.9 TAAP:n jäsenelle ei makseta provisioita Peruutetuista varauksista.

6 EHTOJEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

6.1 Nämä Ehdot päättyvät automaattisesti Sopimuksen päättyessä.

6.2 Expedia pidättää itsellään oikeuden irtisanoa nämä Ehdot tai keskeyttää Maksulykkäysmahdollisuuden välittömästi haluamanaan ajankohtana ja ilmoittamalla asiasta sähköpostitse.

6.3 Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo nämä Ehdot, TAAP:n jäsentä estetään välittömästi suorittamasta muita Ehdot täyttäviä tapahtumia. Irtisanominen ei vaikuta jo varattuihin mutta vielä käyttämättömiin Ehdot täyttäviin tapahtumiin.

6.4 Tässä kohdassa 6 mainitut oikeudet ja oikeussuojakeinot eivät ole poissulkevia, ja ne täydentävät lain, Sopimuksen ja näiden Ehtojen mahdollisesti suomia muita oikeuksia.

7 VAHINGONKORVAUKSET

TAAP:n jäsen on korvausvelvollinen ja suojaa Expediaa sekä Expedia Groupin jäseniä ja niihin liittyviä yrityksiä ja näiden johtajia, virkailijoita, työntekijöitä, lisenssinhaltijoita, edustajia ja alihankkijoita (joista käytetään yhteisnimitystä ”Korvauksen saavat osapuolet”) kaikilta sellaisilta kustannuksilta, vahingonkorvauksilta ja maksuilta, joita Korvauksen saaville osapuolille katsotaan kohtuuden nimissä aiheutuneen, mukaan lukien rajoituksetta kaikki sellaiset lainopillisten neuvonantajien (asianajajan ja tämän asiakkaan välisen asiakassuhteen perusteella veloitetut) ja muiden asiantuntijoiden palkkiot, jotka johtuvat näiden Ehtojen rikkomisesta tai liittyvät siihen, mukaan lukien rajoituksetta Expediasta mahdollisesti tehdyt valitukset.

8 TARKASTUKSET

8.1 Expedialla on Sopimuksen ja näiden Ehtojen nojalla oikeus tehdä tarkastuksia TAAP:n jäsenen suoriutumisesta milloin tahansa seuraavissa tapauksissa:

8.1.1 Jos Expedia haluaa varmistaa, että jäsen noudattaa Sopimusta ja näitä Ehtoja.

8.1.2 Jos Expedialla on kohtuullisesti katsottuna syytä epäillä, että jäsen rikkoo olennaisesti Sopimusta tai näitä Ehtoja.

8.2 Lisäksi jäsen Expedian erillisen kirjallisen suostumuksen pohjalta sallii, että jäseneltä tarkastusta pyytävä tai vaativa viranomainen voi tehdä tarkastuksen, jos tarkastus liittyy jäsenen Sopimuksen, lakien tai asianmukaisten sääntelyviranomaisten antamien ohjeiden noudattamiseen.

8.3 Ilmoitamme jäsenelle tekemästämme tarkastuksesta etukäteen.

8.4 Jos Expedia tekee tarkastuksen tämän kohdan 8 nojalla, jäsen sallii tai varmistaa sen, että Expedia ja/tai asianmukainen sääntelyviranomainen pääsee jäsenen tai sen alihankkijoiden tai edustajien tiloihin, kirjanpitoon ja tilitietoihin ja voi tavata sen työntekijöitä sekä tarkastella mitä tahansa sellaisia tietoja, joita Expedia ja/tai kyseinen viranomainen saattaa tarkastuksen yhteydessä tarvita.

8.5 Rajoittamatta millään tavoin tämän kohdan 8 mukaista tarkastusoikeutta jäsen toimittaa Expedialle ja/tai asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle niiden mahdollisesti vaatimat arkisto-, kirjanpito- ja tilitiedot sekä varauslomakkeet tämän kohdan 8 mukaisen tarkastuksen suorittamiseksi.

9 SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOPIIRI

Näihin Ehtoihin sovelletaan samaa lakia ja tuomiopiiriä kuin Sopimukseen.